Vanaf € 75,00 gratis verzending
Levertijd 1-2 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DOODLES WEBSHOP

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van doodles.nu (hierna: Doodles) zijn deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, 
waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Doodles worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Doodles ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Doodles zijn vrijblijvend en Doodles behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Doodles. Doodles is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Doodles dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

4. Betaling 
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten. 
4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling. 
4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL of vooruitbetaling. 
4.4 De betaling dient volledig binnen zeven (7) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Doodles de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Doodles gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
4.5 Betaling dient te geschieden zonder korting. 
4.6 Doodles verzendt een bevestiging per e-mail zodra uw betaling binnen is.

5. Levering 
5.1 Levering door Doodles vindt plaats binnen zes (6) werkdagen na bestelling, tenzij door Doodles anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Doodles. 
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 
5.2 Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan TNT post. 
Deze bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen binnen Nederland ligt.
5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Doodles verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd aan Doodles te melden. 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Doodles de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. 
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Doodles te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. U dient hiervan vooraf middels een schriftelijk bericht (e-mail) ons op de hoogte te stellen. 
7.4 Retourzendingen worden in dit geval niet geaccepteerd indien:
- het artikel is ontdaan van de merk- en/of prijslabels.
- het artikel is gewassen en/of gedragen.
- u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.
- het artikel is beschadigd. 
- de eventuele verpakking van het product beschadigd is.
Door Doodles betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

8. Garantie
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9. Bestellingen/communicatie 
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Doodles, dan wel tussen Doodles en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Doodles, is Doodles niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Doodles.

10. Overmacht 
10.1 Doodles heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Doodles gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Doodles kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11. Diversen 
11.1 Indien u aan Doodles schriftelijk opgave doet van een adres,
is Doodles gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Doodles 
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door Doodles gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Doodles deze Voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Doodles in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen 
door een door Doodles vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 Doodles is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server 
en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens 
strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy 
strikt door ons in acht genomen. Doodles zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 
In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd
deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. 
12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven 
en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Doodles (per post, telefoon of e-mail) 
kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens 
voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Doodles.

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp